Board of Barbering and Cosmetology (Ủy ban) muốn nhắc những người được Ủy ban cấp phép và khách hàng rằng theo Tiêu đề 16, Phãn đoạn 6 của Bộ luật Quy chế California, chủ sở hữu cơ sở CHỊU trách nhiệm duy trì các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của Ủy ban.

Quy chế quy định:

Phần: 904 (b) Thi hành:

Chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu giấy phép cơ sở hoặc giấy phép đơn vị di động, và người quản lý bất kỳ cơ sở hoặc đơn vị di động nây, phải chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các Quy định về Sức khỏe và An toàn tại cơ sở hoặc đơn vị di động nầy với tư cách cá nhân và với tư cách tập thể cùng với tất cả những người trong hoặc làm thuê hoặc làm việc tại cơ ngơi của cơ sở hoặc đơn vị di động nầy.

Ủy ban có thể phạt chủ sở hữu cơ sở vì bất kỳ vi phạm nào phát hiện tại cơ ngơi của cơ sở. Điều nầy bao gồm vi phạm của chủ sở hữu cơ sở và bất kỳ nhân viên, cá nhân không có phép, người thuê gian hàng và/hoặc nhà thầu độc lập.

Ngoài ra, nhân viên, người thuê gian hàng và/hoặc người ký hợp đồng độc lập sẽ nhận được giấy phạt vi phạm của mình, nếu có mặt, tại salon trong quá trình kiểm tra. Điều nầy được thực hiện theo Tiêu đề 16, Phân đoạn 6 của Bộ luật quy chế California:

Phần: 904 (c) Thi hành:

Mọi thợ làm tóc, chuyên gia mỹ dung, chuyên gia thẩm mỹ, thợ lâm móng, thợ tẩy lông bằng điện, huấn luyện viên, hoặc người học việc phải chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các Quy định về Sức khỏe và An toàn với tư cách cá nhân.

>>> Có thể bạn quan tâm: sang tiệm nail