1. Những khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong siêu thị trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên), doanh nghiệp hợp danh, hợp đồng hợp tác marketing, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.
b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của những cá nhân trong nhà hàng cổ phần theo quy định của Luật siêu thị.
c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới những hình thức khác.
I) Đối có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

a) Căn cứ tính thuế đối mang thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.
* Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và những chi phí thông minh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
+) Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.
+) Giá chọn của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.
Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập nhà hàng, trị giá phần vốn của những lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do tìm lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi nâng cao vốn.
+) những mức giá liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những giá tiền hợp lý thực tế phát sinh liên quan tới việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, với hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định như: giá tiền để làm những thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, những khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách lúc khiến thủ tục chuyển nhượng, những khoản giá tiền khác sở hữu liên quan.
* Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối mang thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần có thuế suất là 20%.
b) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với nếu góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
c) bí quyết tính thuế TNCN từ thu nhập chuyển nhượng vốn
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%
II) Đối mang thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

a) Căn cứ tính thuế đối mang hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.
* Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá tậu và các mức giá tối ưu liên quan tới việc chuyển nhượng.
+) Giá bán chứng khoán được xác định như sau:
- Đối mang chứng khoán của siêu thị đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá bán chứng khoán là giá thực ngày nay Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ những giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đối có chứng khoán của nhà hàng đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán, giá bán là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.
- Đối mang chứng khoán không thuộc những ví như nêu trên, giá bán là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị sở hữu chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm sắp nhất trước thời điểm chuyển nhượng.
nếu hợp đồng chuyển nhượng ko quy định giá bán hoặc giá bán trên hợp đồng không phù hợp mang giá thị trường thì cơ quan thuế mang quyền ấn định giá bán theo pháp luật về quản lý thuế.
+) Giá mua chứng khoán được xác định như sau:
- Đối mang chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chọn chứng khoán là giá thực bây giờ Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.
- Đối có chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán, giá chọn là giá ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng chứng khoán.
- Đối sở hữu chứng khoán sắm thông qua đấu giá thì giá tìm chứng khoán là giá tiền ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.
- Đối có chứng khoán không thuộc các ví như nêu trên, giá sắm là giá thực tế sắm ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất trước thời điểm mua.
giả dụ hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá chọn hoặc giá sắm trên hợp đồng ko phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế với quyền ấn định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế.
+) các chi phí logic được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán là các khoản mức giá thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán với hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định bao gồm:
- tầm giá để làm các thủ tục pháp lý nhu yếu cho việc chuyển nhượng.
- các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng cần nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng.
- Phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và chứng từ thu của công ty chứng khoán.
- Phí uỷ thác đầu tư, phí quản lý danh mục đầu tư chứng khoán căn cứ vào chứng từ thu của đơn vị nhận uỷ thác.
- Phí môi giới chứng khoán khi chuyển nhượng.
- Phí dịch vụ tư vấn đầu tư và cung ứng thông tin.
- Phí chuyển khoản, phí chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có).
- những khoản mức giá khác sở hữu chứng từ chứng minh.

* Thuế suất và phương pháp tính thuế
+) Đối sở hữu giả dụ áp dụng thuế suất 20%
Nguyên tắc áp dụng
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, với mã số thuế tại thời điểm khiến cho thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng mẫu chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.
Riêng giá sắm của chứng khoán được xác định bằng tổng giá tìm bình quân của từng cái chứng khoán bán ra trong kỳ như sau:
Giá vốn đầu kỳ + Giá vốn phát sinh trong kỳ
Giá tậu bình quân = ---------------------------------------------------- x Số lượng chứng khoán bán ra

Số lượng chứng khoán tồn đầu kỳ + Số lượng chứng khoán phát sinh trong kỳ

- bí quyết tính thuế
Thuế thu nhập cá nhân nên nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 20%

khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

+) Đối với nếu áp dụng thuế suất 0,1%
Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán cần tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần đề cập cả nếu áp dụng thuế suất 20%.
phương pháp tính thuế:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần × Thuế suất 0,1%

b) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
- Đối có chứng khoán của nhà hàng đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
- Đối mang chứng khoán của công ty đại chúng ko thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền mang chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
- Đối mang chứng khoán không thuộc ví như nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán mang hiệu lực.
- Đối với ví như góp vốn bằng chứng khoán mà chưa bắt buộc nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.
c) Đối có trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
ví như nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa nên nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. lúc chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân cần nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:
- Căn cứ để xác định số thuế TNCN nên nộp đối sở hữu thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đấy và thuế suất thuếTNCN đối sở hữu thu nhập từ đầu tư vốn.

View more random threads: