Thuế suất thuế thu nhập nhà hàng thực hiện theo quy định tại điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC theo đó:: nhắc từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập nhà hàng là 20% hoăc 22% tùy theo doanh thu năm trước liền kề của từng nhà hàng


1. Phương pháp xác định mức Thuế suất thuế TNDN như sau:

Tổng doanh thu năm trước ngay tắp lự kề

Mức thuế suất thuế TNDN

Từ 20 tỷ trở xuống 20%

Trên 20 tỷ 22%
2. phương pháp xác định tổng doanh thu năm trước liền kề:

Căn cứ để xác định: Tổng doanh thu năm trước liền kề là:
+ Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ - chỉ tiêu mã số [01]
+ và Doanh thu hoạt động tài chính - chỉ tiêu mã số [08]
trên Phụ lục kết quả hoạt động cung cấp buôn bán của kỳ tính thuế năm trước ngay tắp lự kề theo
dòng số 03-1A/TNDN tất nhiên tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN.

Ví dụ: nhà hàng Thiên Ưng có doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ mã [01] và doanh thu hoạt động tài chính mã [08] trên Phụ lục 03-1A/TNDN tất nhiên tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm tài chính 2013 ko quá 20 tỷ đồng thì thuế suất thuế TNDN năm 2014 là 20%.
(Nếu tổng doanh thu năm 2014 xác định theo hướng dẫn nêu trên mà trên 20 tỷ đồng thì năm 2015 doanh nghiệp Thiên Ưng áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%.)
Chú ý: Đối có nhà hàng có năm trước ngay tắp lự kề không đủ 12 tháng, tổng doanh thu năm khiến cho căn cứ xác định nhà hàng thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước ngay lập tức kề được xác định căn cứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo chiếc số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN chia cho số tháng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, giả dụ doanh thu bình quân của những tháng trong năm không vượt quá một,67 tỷ đồng thì năm sau nhà hàng được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.
Ví dụ: áp dụng kỳ tính thuế theo năm dương lịch, năm dương lịch 2014 xin tạm nghỉ kinh doanh 3 tháng, bắt đầu kinh doanh từ ngày 01/4/2014 đến hết ngày 31/12/2014, với doanh thu bán hàng hóa phân phối dịch vụ mã số [01] và doanh thu hoạt động tài chính mã [08] trên phụ lục 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm 2014 là 18 tỷ đồng, doanh thu bình quân tháng năm 2014 là 18 tỷ đồng chia ( 9 tháng bằng (=) 2 tỷ đồng thì năm 2015 siêu thị Thiên Ưng ko được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%, cần áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%, ví như doanh thu bình quân tháng năm 2014 không quá 1,67 tỷ đồng thì năm 2015 nhà hàng Thiên Ưng áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.
đề cập từ ngày 01/01/2016, ví như thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%. ( Theo khoản một điều 11 TT 78)


3. Doanh nghiệp mới có mặt trên thị trường thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%:

(trừ nếu thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế)
đến lúc kết thúc năm tài chính (hết ngày 31/12 - đối mang các siêu thị áp dụng năm tài chính theo năm dương lịch) trường hợp doanh thu bình quân của các tháng trong năm ko vượt quá 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập công ty nên nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%. Doanh thu được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng hóa, chế tạo dịch vụ của công ty chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất marketing theo mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN. Doanh thu bình quân của những tháng trong năm đầu tiên ko vượt quá 1,67 tỷ đồng thì năm tiếp theo công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động sắm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% tới 50%. Căn cứ vào vị trí khai thác, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ nhà hàng sở hữu dự án đầu tư chọn kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí gửi hồ sơ dự án đầu tư tới Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở buôn bán.
Thuế suất thuế thu nhập siêu thị đối sở hữu hoạt động sắm kiếm, điều tra, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí) áp dụng thuế suất 50%; giả dụ những mỏ tài nguyên quý hiếm mang từ 70% dung tích được giao trở lên ở địa bàn với điều kiện kinh tế xã hội đặc trưng khó khăn thuộc danh mục địa bàn khuyến mãi thuế thu nhập công ty ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập siêu thị 40%.